ŽIVOTOPIS
Tamara Crnković, prof.rehabilitator, vft

Rođena je 30. studenog 1975. god. u Kutini.

1997. godine diplomirala je na Visokoj zdravstvenoj školi u Zagrebu-smjer fizioterapija.

2004. godine diplomirala je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu-smjer rehabilitacija.

U veljači 2012. godine završila je usavršavanje Senzorna integracija prema Ayres u pedagogiji-SIAT za odgojno obrazovne stručnjake u razvojnoj rehabilitaciji.

Od 2003. godine zaposlena je u Poliklinici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Prof.dr.sc. Milena Stojčević Polovina“ u Zagrebu.

Sudjelovala je na brojnim stručnim i znanstvenim skupovima, u zemlji i inozemstvu.