Prof.dr.sc. Milena Stojčević Polovina, dr.med.

Rođena 17. ožujka 1939. godine u Zagrebu.

1964. godine diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Po završenom obaveznom liječničkom stažu, zaposlila se u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Ista ustanova je prerasla u Kliniku za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju KB “Dr.Mladen Stojanović”, danas KB “Sestre milosrdnice” u Zagrebu.

1970. godine položila specijalistički ispit iz fizikalne medicine i rehabilitacije.

Radila je na Dječjem odsjeku za habilitaciju i rehabilitaciju djece ometene u razvoju, a 1973. imenovana je šefom istog odsjeka. Uz tu dužnost, 1974 godine imenovana je voditeljem Poliklinike za djecu ometene u razvoju. Navedene dužnosti obavljala je do travnja 2004. godine.

1979 . godine obranila doktorsku disertaciju pod naslovom: “Rana i super rana rehabilitacija djece s uočenim odstupanjima u motornom razvoju” na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

1980. godine izabrana je u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Iste godine stekla naslov primarius.

1982. godine je izabrana u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

1985. izabrana je u znanstveno nastavno zvanje docenta na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za predmet Fizikalna medicina i opća rehabilitacija.

1987. godine na istom fakultetu je izabrana u znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora. Iste godine izabrana je za eksperta RH za područje fizikalne medicne i rehabilitacije.

U vremenskom periodu od 1981 do 1997. voditelj nekoliko projetnih zadataka (KB Sestre milosrdnice, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zgb-u) i to: “Korelacija faktora rizika i odstupanja od neurofiziološkog razvoja” (1981-85), “Korelacija klijenuti brahijalnog spleta s kliničkinm znacima oštećenja središnjeg živčanog sustava u novorođenčadi” i “Korelacija faktora rizika i odstupanja od neurofiziolioškog razvoja u rizične djece” (1986 -90) te “Klijenut brahijalnog spleta u djece i pridruženi nalazio” (1992-97).

1997. osnovala Privatnu ordinaciju za fizikalne medicinu i rehabilitaciju.

2000. godine osnovala Polikliniku za fizikalnu medicinu irehabilitaciju „Prof.dr.sc.Milena Stoječvić Polovina“ u Zagrebu.

Objavila 172 rada.

Održala 147. predavanja na znanstvenim i stučnim skupovima.

Kontaktirajte nas

POLIKLINIKA
PROF. DR. SC. MILENA STOJČEVIĆ POLOVINA

Kosirnikova 14, Zagreb, Hrvatska

+ 385 1 376 9001
Kontaktirajte nas